Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายอดิเรก วรฉายสมบัติ
ปลัด อบต.น้ำร้อน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางโบตั๋น วุธนู
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ ฉิมมา
ทักทรัพยากรบุคคลชำนาการ
Responsive image
นางสาวกัลยกร ช่วยเมือง
นิติกร ปฏิบัติการ
Responsive image
น.ส.กานตรัตน์ ชนินทรานุกูล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Responsive image
นางวรรณรัตน์ การกิ่งไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางประมวล เอี่ยมเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสุกัลยา ขันไร่
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายนิวัฒน์ แก้วอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายสายหยุด เหมมั่น
พนักงานประสานงานชุมชน
Responsive image
นายสนธยา อิ่มทองใบ
ภารโรง
Responsive image
นางศรีประภา ตันนวล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายวีรากร พรหมบวช
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายวิทยา กัลยาประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
Responsive image
นางสาวจรูญศรี บุญนารักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวสุชาดา เผ่าจำรูญ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวสุปัญญา ชุดชา
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวทวน หวังอยู่
แม่บ้าน
Responsive image
นายอนุญาต จันทะนา
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายปรวิทย์ อิศรางกูรฯ
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
Responsive image
นายชรินทร์ กระบูรณ์
คนงานทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 109  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th