Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 สำนัก กับอีก 2 ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
   1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ การให้คำปรึกษางานในหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ
        1.1 งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
               - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
               - งานบริหารงานบุคคล, งานเลือกตั้ง, ตรวจสอบภายใน, ควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
               - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.2 งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานกฎหมายและนิติกรรม
               - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
               - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
               - งานตรวจสอบความถูกต้องขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้
               - งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
               - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        1.4 งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานพัฒนาชนบท/ชุมชน
               - งานพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในกินดีอยู่ดีขึ้น
               - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
               - งานกู้ภัย บรรเทาความเดือดร้อน
               - งานเกี่ยวกับการอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านต่างๆ
               - งานสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สังคมสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคม
               - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
        1.5 งานบันทึกข้อมูล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานทะเบียนประวัติพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง
               - งานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่างๆ
               - งานจัดทำทะเบียนคุมข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
               - งานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลหมู่บ้าน/ตำบล และข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
               - งานรายงานข้อมูลต่างๆ
               - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   2. ส่วนการคลัง
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดฯ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
        2.1 งานการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
               - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
               - งานเก็บรักษาเงิน
        2.2 งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานการบัญชี
               - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
               - งานงบการเงินและงบทดลอง
               - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
        2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
               - งานพัฒนารายได้
               - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
               - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
        2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
               - งานพัสดุ
               - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
   3. ส่วนโยธา
     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
        3.1 งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
               - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
               - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
               - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
        3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
               - งานวิศวกรรม
               - งานประเมินราคา
               - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
               - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
               - งานออกแบบ
        3.3 งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
               - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
               - งานระบายน้ำ
               - งานจัดตกแต่งสถานที่
        3.4 งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
               - งานสำรวจและแผนที่
               - งานวางผังพัฒนาเมือง
               - งานควบคุมทางผังเมือง
               - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th