Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ระบบจัดการสารสนเทศ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
    วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพานและรางระบายน้ำพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ขุดอกเหมือง คลอง สระ หนองบึง
     แนวทางการพัฒนา
        - งานก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายและบำรุงรักษา ถนน ซอย สะพาน ท่อระบายน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง
        - พัฒนาระบบน้ำอุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพ
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
     วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้าง ขยาย พัฒนา และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าตามที่สาธารณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสว่างไสวเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน และผู้สัญจรไปมา และโทรศัพท์สาธารณะสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตามสภาพการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับผังเมืองที่กำหนด สามารถรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในอนาคตได้
     แนวทางการพัฒนา
        - งานก่อสร้าง ขยาย พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะ
        - งานก่อสร้าง ขยาย พัฒนา และปรับปรุงระบบประปา
        - งานก่อสร้าง ขยาย พัฒนา และปรับปรุงระบบโทรศัพท์สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชน
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านที่ประชาชนมีรายได้น้อย จัดฝึกอบรมอาชีพและจัดหารายได้เสริมให้กับชุมชน
     แนวทางการพัฒนา
        - ให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างประชาคม กลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมด้านอาชีพ จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และการจัดทุนหมุนเวียน
        - ปรับปรุงและจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าและพัฒนาตลาด
        - สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฯและการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชน
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
     วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทั่วถึง
     แนวทางการพัฒนา
        - ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
        - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
        - จัดตั้งพัฒนา ประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความปลอดภัยจากโรคระบาด มีการควบคุมและรู้จักระวังโรคติดต่อ พัฒนาบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสุขภาพของทุกชุมชน
     แนวทางการพัฒนา
        - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกหมู่บ้านและโรงเรียน
        - งานเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
        - งานป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
        - งานพัฒนา ฝึกอบรม อสม. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน
        - งานจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์รวมถึงการป้องกันสาธารณภัย
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     วัตถุประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานในการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     แนวทางการพัฒนา
        - ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน/นม งานจัดอาคาร สถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอน งานจัดการเรียนการสอน
        - ส่งเสริมงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน พัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี
        - ส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
        - เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แประชาชน
        - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและประเพณี
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความสนใจด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีของไทยและท้องถิ่น เพื่อให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
     แนวทางการพัฒนา
        - งานอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของไทยและท้องถิ่น
        - งานส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และการนำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิต
        - ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมือง - การบริหาร
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น และการบริการประชาชน
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น จัดระบบการบริการประชาชนให้รวดเร็วถูกต้อง เป็นธรรมมีอัธยาศัยที่ดี เสริมสร้างแนวความคิดให้เกิดการบริการประชาชนแบบไร้พรมแดน เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ความชำนาญในหน้าที่ รู้กฎระเบียบที่ถูกต้องทำให้ไม่เกิดผลเสียหายต่อประชาชนและหน่วยงาน
     แนวทางการพัฒนา
        - ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่น
        - งานปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการ
        - งานปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อเข้าถึงบริการ
        - การพัฒนาช่องทางร้องทุกข์และข้อเสนอของประชาชน
        - การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจากข้อร้องทุกข์ของประชาชน
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาปรับปรุงจัดหาวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อหน่วยงานในการปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า
     แนวทางการพัฒนา
        - งานจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน
        - งานบูรณะ ซ่อมแซมปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่
        - งานจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
     วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้เดความรู้ ความชำนาญ
     แนวทางการพัฒนา
        - งานอบรมและส่งเสริมความรู้บุคลากร
        - งานพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     วัตถุประสงค์  เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่ทันสมัย รวมทั้งการหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เพื่อการตรวจตราการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่สงบ เหตุด่วน เหตุร้ายให้ทันท่วงที ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     แนวทางการพัฒนา
        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        - งานประสานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
     วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านมลพิษ การปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพ่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จัดหาพัฒนาที่กำจัดขยะตามระยะเวลา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     แนวทางการพัฒนา
        - งานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
        - งานบำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
        - งานเสริมสร้างความปลอดภัยจากมลพิษ
        - งานบริหารระบบเก็บ และกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
        - งานระงับและป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 19  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th