Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
 
ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน (หลังคา)
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
บุฉนวน
น้ำร้อนเหนือ
น้ำร้อนใต้
ทุ่งหินปูน
หนองตาวงศ์
โมคลา
บ่อน้ำร้อน
ซำเรียง
น้ำร้อนศรีทอง
บุสง่า
ซำบอน
246
379
404
460
322
331
310
220
237
335
240
282
413
402
453
344
383
349
207
237
348
247
528
792
806
913
666
714
659
427
474
683
487
171
340
289
312
222
254
226
144
131
169
150
รวม 3,484 3,665 7,149 2,409
          ข้อมูลตาม ทะเบียนราษฎร์ ปี 2558

ข้อมูลด้านสถานศึกษา
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
ที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำร้อน 39 28 67

   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1
2
3
บ้านบุฉนวน
ชุมชนบ้านน้ำร้อน
บ้านทุ่งหินปูน
43
125
77
40
124
75
83
249
152

   - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  จำนวน  1  แห่ง
ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนเด็กนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 เพชรบูรณ์วิทยา   283 344 627

   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง

ข้อมูลด้านการสาธารณสุข
   - มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
   - มีสถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  3  แห่ง
   - มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านหนองตาวงศ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สถาบันทางศาสนา
ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง
1. วัด2. สำนักสงฆ์
(ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด)
7  แห่ง2  แห่ง
วัดโนนน้ำร้อน
วัดทักษิณาราม
วัดบ้านทุ่งหินปูน
วัดราษฎร์บำรุง
วัดโนนจอมศรี
วัดติสสมหาวัน
วัดซำเรียง

1. วัดปาฎิหารย์
2. วัดใหม่สามัคคีชัย
หมูที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 10


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 109  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th