Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 46,767 ไร่ หรือ 74.83 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นดินเป็นดินร่วน แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติในการทำการเกษตร และมีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลชอนไพร และตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน มีพื้นที่ประมาณ 24,701 ไร่ หรือ 39.52 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
   สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา โดยที่ราบลุ่มจะเป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยของประชาชนกรและพื้นที่ทำการเกษตรมีที่ดอนสำหรับอาศัยเป็นเพียงบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การปกครอง
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 40 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาตำบลที่มีรายได้โดย ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ์ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหนี้ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลและให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลปกครองพื้นที่ 1 ตำบล มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่  ทั้งสิ้นจำนวน 11 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน
   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ประกอบด้วยหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 11 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านบุฉนวน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำร้อนเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำร้อนใต้
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหินปูน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาวงศ์
หมู่ที่ 6 บ้านโมคลา
หมู่ที่ 7 บ้านบ่อน้ำร้อน
หมู่ที่ 8 บ้านซำเรียง
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำร้อนศรีทอง
หมู่ที่ 10 บ้านบุสง่า
หมู่ที่ 11 บ้านซำบอน
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
กำนันชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
ผู้ใหญ่บ้านชื่อ
นายสิทธิพงษ์
นายวันชัย
นายสุทัศน์
นายสมาน
นายคำรวน
นายวิรัตน์
นายรัก
นายวินัย
นายนาวิน
นายยอดชาย
นางสาวพรชนก
แก้วเสน
ศรีพิมพ์
หมุ่ยพรม
ชุดชา
สีเขียว
หมุ่ยพรม
ทองช่วง
ทองคำ
แก้วศิลา
กันยามา
นะชัยสงค์
จำนวนประชากร  ชาย  3,484  คน  หญิง  3,665 คน  จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 7,149 คน  จำนวนครัวเรือน   2,409  ครัวเรือน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5675-1061  แฟกซ์ : 0-5675-1061 ต่อ 109  E-mail : numron39@gmail.com


www.numron.go.th